Podnikejte odkudkoli, vždy skrze vaši virtuální kancelář

Nenechte se omezovat čtyřmi stěnami a pracovním stolem. Kanceláře nepotřebujete pořád. Potřebujete je na jednání s klienty, ale samotné obchody se dají provádět i jinak. Pokud se nechcete nechat omezovat klasickými podnikatelskými modely, máme pro vás řešení – jmenuje se virtuální kancelář a je šité na míru vašim představám a požadavkům.

Virtuální kancelář v Praze

Zavolejte naše specialisty a objednejte si již dnes virtuální kanceláře přesně podle vašich potřeb. Vyřídíme za vás i spoustu dalších věcí, které si jen budete přát. Můžeme vám vyřizovat nebo přeposílat poštu, zajistit vám zdarma místnost na jednání s úřady a spoustu dalších věcí.

Máme lokality v prestižních lokalitách města Prahy, takže rozhodně neuděláte svým klientům ostudu, když vás přijdou navštívit. Můžete například využít naše kancelářská centra na adrese Praha 1 – Školská ulice, Praha 2 – Karlovo náměstíPraha 3 – Husinecká ulice a Praha 9 – Poličanská ulice.

Bližší informace získáte na webu společnosti virtuální kanceláře Profi-kancelář s.r.o. nebo přímo na bezplatné zákaznické lince 800 880 110.

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA ANEB NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PRAXI –…

V následujícím textu se zaměříme na zásadní právní změny nastupující s úderem roku 2014 v oblasti soukromého práva. Řeč je o příchodu nového občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a některých souvisejících zákonů.

Důvodová zpráva k NOZ poukazuje na potřebu modernizace soukromého práva v České republice, z toho důvodu přejímá model tzv. velkých civilních kodexů typických např. pro Francii či Německo. Zjednodušeně řečeno otázky soukromého práva jsou až na výjimky obsaženy v jednom předpise obsahujícím 3081 paragrafů. Primárně zdůrazněme, že pojetí nového občanského zákoníku se výrazně přiklání ke smluvní volnosti stran. S ohledem na řečené nabývá většina ustanovení dispozitivní povahy (tzn. použijí se pouze v případě, kdy se strany nedohodnou jinak). Nejen pro podnikatelské subjekty se tak otevírá prostor pro jejich vlastní úpravu obchodních vztahů. Na druhé straně však na sebe berou větší míru odpovědnosti za případnou neznalost nové právní úpravy.

Další zásadní změna spočívá v odstranění duplicitní právní úpravy smluvních typů obsažených v současnosti jak v občanském tak obchodním zákoníku. Od nového roku tedy pro nově uzavírané smlouvy (typicky např. smlouvy kupní, smlouvy o dílo) platí jednotná úprava obsažená pouze v NOZ. Obdobný režim se vztahuje i na duplicitní ustanovení řešící otázku promlčení, úpravy prodlení či jiných ustanovení týkajících se závazkových právních vztahů, jež byly do současnosti nesystematicky řešeny oběma výše uvedenými zákony.

Vzhledem k řečenému se nabízí otázka, zda NOZ zahrnuje komplexní úpravu obchodních vztahů a s nimi související úpravu obchodních společností. Ačkoli NOZ kompletně ruší zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a současně přejímá podstatnou část v něm obsažených ustanovení, problematika obchodních společností a družstev bude řešena paralelně novým zákonem. Řeč je o zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále též „ZOK“).

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

Uvedený právní předpis nelze bez dalšího vnímat jako pokračovatele obchodního zákoníku, neboť jeho úloha je spíše dílčí. Jak již bylo zmíněno v článku dříve, stěžejní roli soukromoprávního předpisu při rekodifikace přebírá NOZ.

Čemu konkrétně se tedy ZOK věnuje? V rámci 786 paragrafů navazuje na NOZ a detailněji rozebírá právní úpravu obchodních korporací. Pojem obchodní korporace přitom nezastupuje pouze stávající obchodní společnosti (ve smyslu společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, komanditní společnosti, veřejné obchodní společnosti, evropské společnosti a evropského hospodářského zájmového sdružení), nýbrž i družstva (bytové družstvo, sociální družstvo, evropské družstvo).

Pokud jde o přímý dopad řešeného právního předpisu, komplikace mohou nastat v souvislosti s tzv. donucujícími ustanoveními zákona. V praxi jde o ustanovení, od nichž se nelze odchýlit. Jelikož nabývají účinnosti 1. 1. 2014, poměrně snadno se mohou vyskytnout případy regulované starou právní úpravou, které s nimi mohou kolidovat. Pro obchodní korporace je tudíž stanovena povinnost dát do souladu veškerou vnitřní dokumentaci (typicky stanovy obchodní společnosti), která by s donucujícími ustanoveními mohla být v rozporu. K tomu mají přechodné půlroční období (do 1. 7. 2014). Pakliže dokumenty korporace nejsou v rozporu s kogentními normami ZOK, zůstávají v platnosti i po novém roce. Připomeňme i existenci tzv. opt-in klauzule, jež dává obchodním korporacím možnost plně se podřídit nové právní úpravě, a to ve lhůtě dvou let ode dne nabytí účinnosti ZOK. Veskrze lze tímto způsobem předejít možným kolizím staré a nové právní úpravy, které mohou v extrémních případech končit až zrušením společnosti.

Upozorněme rovněž na odlišný režim hospodářské soutěže, která nebyla převzata do NOZ, ale bude nadále řešena jako veřejnoprávní disciplína zvláštním zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. Otázky týkající se nekalé soutěže pak byly dle důvodové zprávy převzaty NOZ. Z působnosti ZOK došlo též k vyloučení rejstříkových věcí, ačkoli dříve spadaly pod úpravu obchodního zákoníku. Ve snaze o zjednodušení postupů týkajících se rejstříkových zápisů dal zákonodárce přednost úpravě v intencích nového předpisu.

ZÁKON O VEŘEJNÝCH REJSTŘÍCÍCH PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

Obecný výklad o změnách, které přinese NOZ a související zákony, zakončeme stručným rozborem zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Důvodem vzniku se stala snaha o regulaci rejstříkových záležitostí formou jediného zákona. Pod pojmem veřejný rejstřík proto spadá spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík SVJ, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností. Nejzásadnější změnu hledejme v ustanovení § 108 a násl. uvedeného zákona, díky němuž nově mohou do rejstříků kromě rejstříkových (resp. krajských) soudů přímo zapisovat taktéž notáři na podkladě notářského zápisu. Jedná se o koncepční řešení, jehož cíl spočívá primárně v přenosu části rejstříkové agendy ze soudů na jiný subjekt. Řečené se příznivěji projeví zejména v rychlosti zápisu do jednotlivých rejstříků.

Vzhledem k rozsáhlosti rekodifikace se budeme problematice NOZ a souvisejících zákonů, hlavně ve vztahu ke společnostem s ručením omezeným, zabývat v dalších příspěvcích.

Mgr. Klára Sommerová

Články o virtuální kanceláři na internetu

Na internetu je k dispozici nepřeberné množství různých článků, které rozebírají tématiku virtuálního sídla firmy, též známého jako virtuální kancelář. V tomto článku si přiblížíme ty články, které rozebírají tématiku z hlediska prestiže umístění sídla, rychlosti, výhod a celkového administrativního servisu a pomoci.

Výhody a základní služby virtuální kanceláře

Dozvíte se například co všechno získáte prostřednictvím virtuální kanceláře. Například to bude v rámci standardního balíčku přesměrování hovorů, ale také upozorňování na novou korespondenci. Pakliže zatoužíte po daleko propracovanějších službách, bude vám k dispozici také zkušený operátor, jež bude vyřizovat hovory přicházející do virtuální kanceláře. Výjimkou samozřejmě není ani možnost fyzického využití komfortně zařízených kanceláří.

Nemusíte se tedy obávat jakéhokoliv kontaktu s úředníky, které zkrátka máte kam vzít. To samé platí i v případě pronájmu zasedací místnosti.

Více čtěte v článcích s tématikou virtuální kanceláře zde:

Tyto články, které se primárně zabývají umístěním virtuálního sídla do virtuální kanceláře vám pomohou nahlédnout do toho jak celý tento proces probíhá a co vše je k těmto jednotlivým úkonům zapotřebí.

Pokud stále přemýšlíte a váháte o využití služeb virtuální kanceláře doporučujeme těchto pár článků přečíst a načerpat z nich inspiraci a pomoc pro vaše podnikání.

RUČENÍ ZA NEZAPLACENOU DAŇ

Dne 29. března 2013 publikovalo Generální finanční ředitelství (dále též „GFŘ“) na svých webových stránkách nové sdělení týkající se ručení za nezaplacenou daň dle ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Uvedené ustanovení pro připomenutí sděluje, že příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň, pokud byla výplata tohoto plnění provedena na jiný účet, než ten, který eviduje správce daně (respektive příslušný finanční úřad). Původní předpoklad zákonodárce spočíval v poskytnutí dvouměsíční lhůty k nahlášení bankovních spojení, které podnikatelé používají v rámci ekonomické činnosti. Od 1. dubna 2013 pak mělo dojít nejen ke zveřejnění celé databáze bankovních spojení plátců DPH, nýbrž i k možnosti uplatnění institutu ručení. Plánovaný systém se ovšem v praxi ukázal jako příliš náročné řešení. Předně ne všechny povinné daňové subjekty nahlásily své účty v poskytnuté lhůtě, a současně správci daně vlivem těchto okolností nebyli schopni proces zpracování účtu úspěšně dokončit. V důsledku neudržitelného stavu, který by výrazným způsobem negativně postihl podnikatelské subjekty, přistoupilo GFŘ k odkladu ručení za nezaplacenou daň dle ustanovení specifikovaného výše. V kontextu řečeného je ovšem nutné dodat, že aktualizované stanovisko GFŘ nedopadá na ostatní případy ručení za daň. Nedotkne se tedy např. tzv. nespolehlivých plátců či plateb na jiné než tuzemské účty.

NEJISTOTA V PRAXI

Podnikatelé nyní získávají lhůtu do 30. září 2013 na to, aby se adekvátním způsobem seznámili s institutem ručení, potažmo si osvojili proces ověřování korektních bankovních spojení u správce daně, pokud jde o jejich obchodní partnery. Odůvodnění příslušných úřadů k takovému postupu se opírá o složitost všech opatření spojených se zveřejněním databáze plátců DPH, jakož i nedostatečný časový prostor k seznámení s relevantními změnami. Zásadní nedostatky se však objevily již záhy počátkem dubna. Podnikatelé, kteří se snažili získat údaje o subjektech, s nimiž obchodují, často narazili na problém neexistence jakýchkoli informací slibovaných finančními úřady. V praxi lze proto doporučit v případě nejasností kontaktování příslušného finanční úřadu přímo. Vzhledem k tomu, že jde o poměrně nešťastné řešení pro řadu plátců DPH, kterým tak nezbývá než kontrolovat bankovní spojení jednoho obchodního partnera po druhém, jistou útěchu nabízí alespoň odklad případných sankcí spojených s ručením.

STÍŽNOST V RÁMCI EVROPSKÉ KOMISE

Osud ručení za nezaplacenou daň v případě dle ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) ZDPH se v následujících měsících stane předmětem jednání Evropské komise, a to na podkladě březnové stížnosti advokáta Ondřeje Lichnovského. S ohledem na předchozí judikaturu Evropského soudního dvora, jež umožňuje uplatnění institut ručení za daň pouze v případech zavinění (např. pokud podnikatel ví, že jeho obchodní partner nemá v úmyslu daň odvést), bude muset Ministerstvo financí argumentovat pro jeho zachování. Pakliže Evropská komise shledá, že stávající zákonná úprava České republiky neúměrným způsobem zatěžuje podnikatelskou veřejnost, odklad povinnosti daňových subjektů co do ručení za daň ve smyslu § 109, odst. 2, písm. c) ZDPH, může být trvalý.

Virtuální kanceláře v Praze

Menší podnikatelé a živnostníci si často stěžují, že nemají na svých dokumentech prestižní sídlo, například v Praze. Každý dobře ví, že  je lepší mít sídlo v hlavním městě nebo jeho blízkém okolí a nikoliv v zapadlé vesnici či malém okresním městě. To vše se dá vyřešit velmi jednoduše a to tak, že své sídlo umístíte do virtuální kanceláře. Na zřízení virtuální kanceláře vynaložíte jen minimální náklady a přitom získáte prestižní adresu v Praze a především naprosto jasně dané, minimální fixní náklady na její provoz. 

Jednotlivé nabízené programy

 • MINI-SÍDLO (základní program)
 • PROFI-SÍDLO (standardní program virtuální kanceláře)
 • PROFI-KANCELÁŘ (virtuální kancelář pro náročné klienty)
 • moje PROFI (vlastní konfigurace služeb)

Výhody virtuální kanceláře Praha

Mezi hlavní výhody je, že ušetříte peníze. Nemusíte totiž zbytečně platit například za účetního, asistentku, či marketingového kreativce. Všechny tyto činnosti vám také zajistí virtuální kancelář. A nejen to. Již základní varianta balíčku virtuálního sídla zahrnuje kompletní servis: kontaktní adresu či sídlo společnosti, vlastní pevnou telefonní linku, neomezený příjem a přeposílání korespondence, možnost využití vybavené zasedačky k jednání s úřady či klienty. Naší virtuální kancelář si můžete objednat v centru Prahy, např. na Praze 1, Praze 2, Praze 3. Levnější varianta je možná na Praze 9. Vaši zákazníci za vámi „na dobrou adresu“ mohou přijít bez ohlášení a naši pracovníci virtuální kanceláře se jim budou věnovat.

Informace o aktuálních podmínkách virtuální kanceláře Praha získáte na zákaznické lince 800 880 110, nebo na webových stránkách společnosti Profi-kancelář s.r.o. www.profi-kancelar.cz.

Jak si pořídit virtuální kancelář

Cítíte se ve svém oboru podnikání zastrčeni právě díky nevhodnému sídlu vlastní společnosti? Chtěli byste změnit adresu své kanceláře a prahnete po tom, mít na pracovní vizitce pražskou lukrativní čtvrť? Pak se naskýtá jedno velice praktické a novodobé řešení, kterým je virtuální kancelář.

Pronájem pouhé adresy, za který zaplatíte podstatně méně, než pokud byste si pronajali fyzické prostory, jež budou na prestižní adrese. Pakliže navíc své kanceláře obýváte opravdu sporadicky, je tento model naprosto ideální.

Sídlo společnosti šité přímo na míru

Pokud navštívíte internetový portál www.profi-kancelar.cz, můžete se svými požadavky v tomto segmentu oslovit odborníka, jež vám bude vždy a plnohodnotně nápomocen. Předložena vám bude virtuální kancelář, jejíž chod můžete uzpůsobit nejenom svým potřebám, ale také vlastní finanční stránce.

Zvolit lze přeposílání došlé korespondence, vyřizování telefonátů vaším jménem a mnoho dalších nadstandardních služeb. Virtuální sídlo firmy však neznamená, že tyto moderně zařízené prostory nelze využívat v rámci osobních potřeb.

Za symbolické poplatky zde můžete schůzovat se svými klienty nebo obchodními partnery, čímž pouze potvrdíte svou profesionální prestiž na trhu.

Profi-kancelář s.r.o. je tu pro vás

Pakliže vás zaujalo virtuální sídlo firmy, určitě se neváhejte obrátit na profesionálního odborníka v této oblasti, kterým je společnost Profi-kancelář s.r.o. Specialista, jenž vám vyhoví ve všech ohledech. Virtuální kancelář se stane vaším novým kontaktním místem a může se nacházet na Praze 1, Praze 2, Praze 3 nebo na Praze 9.

Lukrativní adresy, moderní budovy a stylové kanceláře, jež vás v jakémkoliv businessu, posunou opět o stupeň výše. Jděte s dobou a zvolte si sídlo firmy, které bude jednoznačným přínosem.

Transformace daňové správy

S příchodem roku 2013 nabyl účinnosti zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZFSČR“), který zásadním způsobem přispěl k reorganizaci české daňové správy.

Proměna soustavy územních finančních orgánů představuje jeden z dalších ambiciózních kroků Ministerstva financí, jenž má vyústit až v plánované zavedení jednoho inkasního místa (s účinností od 1. 1. 2014). Nadto lze dle důvodové zprávy k předpisu očekávat výrazně úspornější fungování celého systému, přičemž výsledná úspora se má pohybovat kolem 150 mil. korun.

ZFSČR v prvé řadě derogoval dřívější zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a přiklonil se k variantě podstatného zjednodušení sítě daňových orgánů i značnému odstranění administrativní zátěže. Oproti dosavadnímu počtu 199 finančních úřadů došlo ke zřízení pouhých 14 finančních úřadů taxativně vyjmenovaných v ustanovení § 8 ZFSČR. Tyto rovněž suplují zaniklá finanční ředitelství. Úřady se nacházejí v krajských městech, jsou vybaveny krajskou územní působností, jakož i řadou nových kompetencí. Nad rámec stávající činnosti přebírají i kontrolní činnost ve vztahu k dotacím, finanční kontrolu, potažmo výběr pojistného týkající se důchodového spoření. Pokud jde o původní pracoviště finančních úřadů, stávají se k 1. 1. 2013 územními pracovišti. Jako taková pak slouží k obstarávání agendy nově ustanovených finančních úřadů na krajské bázi.

Za účelem zajištění shodného postupu v odvolacím řízení proti prvostupňovým rozhodnutím vzniká nově Odvolací finanční ředitelství sídlící v Brně. Novinkou je i tzv. Specializovaný finanční úřad týkající se vybraných subjektů, typicky bank, pojišťoven, spořitelních a úvěrních družstev či investičních fondů (blíže ustanovení § 11 ZFSČR). Jediná změna se tak nedotkla Generální finančního ředitelství, které i nadále zůstává účetní jednotkou státu, vrcholem třístupňové soustavy finanční správy s přímou podřízeností Ministerstvu financí.

Ačkoli Ministerstvo v minulosti opakovaně avizovalo, že uvedená reforma daňové správy se daňových subjektů prakticky nedotkne, opak je pravdou. Pojďme se proto nyní zaměřit na praktickou stránku věci.

TRANSFORMACE DAŇOVÉ SPRÁVY V PRAXI

Pozornost je primárně nutné věnovat procesu placení daně, neboť se zánikem původních finančních úřadů, zanikly též bankovní účty jednotlivých subjektů. Lze tedy doporučit nejen prověření nových údajů pro platbu poukázanou na účet finančního úřadu, ale především kontrolu místní příslušnosti finančního úřadu pro správu daně. Daňový subjekt má povinnost postupovat v souladu se zákonnými požadavky, což se mimo jiné dotýká i řádné identifikace prováděné platby. Předpokládá se úhrada v české měně, ale také specifikace, pro jakou daň je uhrazená finanční částka určena.

NAHLÍŽENÍ DO SPISU

Možnost daňového subjektu nahlížet do spisu u správce daně stanovuje toliko daňový řád (konkrétně ustanovení § 66 odst. 1). Neupravuje nicméně již specifikaci příslušného správce daně. Nápravu situace zahrnuje v ustanovení § 13 ZFSČR, přičemž umožňuje nahlížet do spisu u příslušného orgánu finanční správy či jeho územního pracoviště, dle toho, kde se daný spis, případně jeho část, nachází. Ustanovení zahrnuje rovněž informační povinnost příslušného orgánu finanční správy, aby v případě pochybností daňový subjekt o umístění spisu bezodkladně informoval.

Reforma daňové správy sice přináší pro daňové subjekty jisté komplikace spojené s platbami daně do budoucna nebo identifikací příslušného finančního úřadu, veskrze ovšem klade zvýšené nároky hlavně na finanční orgány samotné. Je tedy jejich úkolem, aby dostály cílům stanoveným v důvodové zprávě k zákonu a nadměrným způsobem nezatěžovaly právnické a fyzické osoby při správě daně.

Mgr. Klára Sommerová

Služby virtuální kanceláře

Závidíte podnikatelským subjektům a velikým společnostem jejich lukrativní adresy na vizitkách a nejrůznějších dokumentech?  Pak nezoufejte, protože tato místa si můžete dopřát i vy. Pomohou vám v tom virtuální kanceláře, které vás oprostí od vysokých měsíčních nákladů v řádu někdy až desítek tisíc korun. Vaše firma totiž bude registrována v rámci virtuální kanceláře na tom nejlukrativnějším místě, přímo v centru velkoměsta a který může být ušit přímo na míru vám. V tomto článku si přiblížíme jednotlivé nabízené balíčky služeb virtuální kanceláře Profi-kancelář s.r.o.

Tato společnost nabízí tyto varianty:

 • PROFI-KANCELÁŘ,
 • PROFI-SÍDLO,
 • MINI-SÍDLO,
 • a vlastní konfigurace služeb.

Postupně si jednotlivé balíčky přiblížíme a začneme u programu PROFI-KANCELÁŘ, který nejlépe prezentuje virtuální kancelář.

PROFI-KANCELÁŘ – nadstandardní virtuální kancelář

Bezpochyby pro tu nejnáročnější klientelu je připraven model PROFI-KANCELÁŘ, který nabízí některé nadstandardní úkony. Mezi ně patří kupříkladu týdenní zasílání příchozí pošty, pronájem zasedací místnosti na dvě hodiny měsíčně zdarma, slevy na využívání zařízených a plnohodnotně vybavených kanceláří nebo služby operátora, který se představuje jménem vaší firmy.

PROFI-SÍDLO – standardní balíček

Standardní balíček PROFI-SÍDLO zahrnuje přesměrování hovorů na vaši pevnou linku, nebo mobil, ale také přebírání příchozí pošty a upozorňování na ni již v ceně. Všechna příchozí pošta vám bude jednou měsíčně zaslána na vámi zvolenou adresu. Výjimkou samozřejmě není ani možnost fyzického využití komfortně zařízených kanceláří, nebo zasedací místnosti.

MINI-SÍDLO – základní program Profi-kanceláře

Základní program firmy Profi-kancelář je MINI-SÍDLO, díky kterému se můžete těšit z lukrativní adresy na Praze 1, 2, 3, nebo 9. Tato adresa bude zapsána jako sídlo vašeho podnikání. Tato nejlevnější varianta virtuální kanceláře slouží jako kontaktní adresa, tedy jako vaše sídlo firmy.

Virtuální kancelář podle vašich představ

Ostatně, zapomínáno není na ty klienty, kteří chtějí virtuální kancelář vyladit k obrazu svému. Společnost Profi-kancelář s.r.o. v tomto ohledu připravila unikátní a všestranný konfigurátor moje PROFI, pomocí něhož si navolíte vámi požadované úkony, které bude obsahovat balíček „Virtuální kancelář“ a na základě čehož také zjistíte výslednou cenu pronájmu.

Bližší informace o konkrétních podmínkách virtuální kanceláře v Praze získáte na bezplatné zákaznické lince 800 880 110, nebo na webových stránkách www.profi-kancelar.cz.

Ručení za daň, institut nespolehlivého plátce

Specifika novely zákona o DPH, tentokrát zaměřená na aspekty ručení za daň a institutu nespolehlivého plátce.

V minulém článku jsme nastínili základní obecný přehled těch nejdůležitějších změn zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), s nimiž se podnikatelé budou v následujících měsících setkávat. Problematika ručení za daň, včetně institutu tzv. nespolehlivých plátců ovšem představuje téma natolik obsáhlé, že nepochybně stojí za to věnovat se mu podrobněji v samostatném textu. Z pohledu praxe kladou uvedené změny na jednotlivé plátce DPH množství nároků, proto platí: vhodná příprava je klíčem k úspěchu.

DISKUTABILNÍ RUČENÍ ZA DAŇ

Novela zákona o dani z přidané hodnoty si klade za cíl zabránit daňovým únikům, potažmo krácení státního rozpočtu. Za tím účelem zákon upravuje požadavek na plátce DPH, aby nejpozději do 28. února 2013 sdělili správci daně čísla všech účtů používaných pro ekonomickou činnost (blíže viz ustanovení § 96 ZDPH). Nadto mohou subjekty povinné k dani zvolit ty účty, které budou následně zveřejněny v rámci registru plátců DPH formou umožňující dálkový přístup. Pakliže plátce zveřejňovaný účet sám neoznačí, jeho určení se ujme příslušný správce daně. Podnikatelé by měli ve svých diářích evidovat rovněž datum 1. 4. 2013, které je na jedné straně rozhodující pro zveřejnění databáze bankovních spojení plátců DPH, na straně druhé upozorňuje na platnost tzv. ručení za daň. Ilustrujme jej na jednoduchém případu. Za situace, kdy příjemce zdanitelného plnění využije k bezhotovostnímu převodu účet, jenž není evidován, respektive zveřejněn v internetové databázi, stává se příjemce (v praxi např. odběratel) automaticky ručitelem za daň neodvedenou dodavatelem. Zkráceně – důvodem ručení za daň z přijatého zdanitelného plnění je od 1. dubna 2013 dle ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) ZDPH i úhrada bezhotovostním převodem na nezveřejněný bankovní účet. Zákonodárce nicméně nebere v potaz platby v hotovosti, jimiž plátci DPH mohou ručení za daň obejít. Novela se totiž v otázkách ručení za daň vztahuje pouze na bezhotovostní převody.

Existuje ovšem druhá specifická varianta umožňující subjektům vyhnout se ručení za daň. Jde o zvláštní způsob zajištění daně upravený blíže v § 109a zmíněného zákona. Odchylka od standardní praxe zde spočívá v tom, že odběratel část plnění odpovídající dani neuhradí dodavateli, tedy poskytovateli plnění, nýbrž přímo finančnímu úřadu. Obdobný postup lze očekávat zejména v případě institutu tzv. nespolehlivých plátců.

STATUS NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE

Mnozí z podnikatelských subjektů již bezpochyby zaznamenali nástup nového termínu nespolehlivý plátce. Uvedené onačení předpokládá závažné porušení povinností plynoucích ze správy daně z přidané hodnoty. Informace o tom, kdo se stal nespolehlivým plátcem, budou k dispozici prostřednictvím dálkového přístupu. Zdůrazněme však, že podmínky ustanovení daného institutu nejsou nikterak přísné. Namátkou půjde např. o ohrožení veřejného zájmu na řádném výběru DPH, pokud bude platebním výměrem vyměřena, případně doměřena daň z přidané hodnoty v minimální výši 500 tisíc Kč (do částky se nezahrnuje příslušenství daně). Dále se jedná o situaci, v níž po dobu nejméně tří po sobě jdoucích měsíců správce daně eviduje u určitého subjektu kumulativní nedoplatek ve výši nejméně 10 miliónů Kč (opět bez příslušenství daně).

Porušení zmíněných povinností záleží výhradně na posouzení správce daně, jenž posléze vydává rozhodnutí o nespolehlivém plátci. Subjekt má za takových okolností právo odvolat se proti rozhodnutí, přičemž finální verdikt o nespolehlivém plátci a nutnosti jeho zveřejnění v databázi je fakticky možný až po nabytí právní moci rozhodnutí. Status nespolehlivého plátce lze změnit na žádost podanou nejdříve rok po nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byl subjekt prohlášen za nespolehlivého plátce.

Plátci DPH si v následujících letech budou moci bez problémů ověřit, zda osoba, s níž obchodují, vystupuje jako spolehlivý, či nespolehlivý obchodní partner. Jestliže ovšem subjekt přistoupí na realizaci obchodu s nespolehlivým plátcem evidovaným v databázi správce daně, vystavuje se též nezanedbatelnému riziku ručení za nezaplacenou daň z realizovaného plnění. V závěru lze tudíž konstatovat, že vyjma celé řady nových povinností, očekává novelizovaný ZDPH od podnikatelů i značnou míru aktivního přístupu, vlastní kontroly a obezřetnosti týkající se daně z přidané hodnoty.

Mgr. Klára Sommerová

Možné balíčky virtuální kanceláře

Mnoho podnikatelů a velikých společností má na svých vizitkách a nejrůznějších dokumentech velmi lukrativní adresy. Sami cítíte, že tyto prestižní adresy velmi zvyšují vnímání důležitosti těchto společností. Chcete také své vizitky ozdobit zajímavou adresou, například v Praze? Díky službě virtuální kanceláře je tato možnost dostupná i vám. Za velmi výhodných cenových podmínek, můžete mít adresu v Praze 1, 2, 3 a 9, kterou můžete v oficiálních materiálech používat. Svou firmu totiž budete registrovat v rámci virtuální kanceláře, která se nazývá Profi-kancelář s.r.o. Přiblížíme si její jednotlivé nabízené balíčky a ukážeme si jaké služby můžete využívat.

Souhrný přehled nabízených programů:

Hlavní služby, které znamená virtuální kancelář:

 • MINI-SÍDLO (základní program)
 • PROFI-SÍDLO (standardní program virtuální kanceláře)
 • PROFI KANCELÁŘ (virtuální kancelář pro náročné klienty)
 • moje PROFI (vlastní konfigurace služeb)

PROFI-KANCELÁŘ – nadstandardní virtuální kancelář

Pro ty nejnáročnější klienty je připraven balíček, který se nazývá PROFI-KANCELÁŘ. To znamená například týdenní zasílání obdržené pošty, pronájem zasedací místnosti na dvě hodiny měsíčně zdarma nebo služby operátora, který se představuje jménem vaší firmy. Navíc vás čekají slevy na využívání zařízených a plnohodnotně vybavených kanceláří, které si můžete velmi výhodně pronajmout.

Standardní balíček PROFI-SÍDLO

Nejčastěji poptávanou variantou naší virtuální kanceláře je balíček nazývaný PROFI-SÍDLO, který zahrnuje přebírání příchozí pošty a upozorňování na ni s přeposíláním na vaší zvolenou adresu 1x měsíčně. Dále přesměrování telefonních hovorů na vámi zvolené telefonní číslo (mobil, pevnou linku po ČR, ale i zahraničí). Samozřejmě i zde je možností fyzického využití komfortně zařízených kanceláří, nebo zasedací místnosti.

Základní varianta – MINI-SÍDLO

Tou nejzákladnější variantou v rámci společnosti Profi-kancelář s.r.o. je program MINI-SÍDLO. Díky němu se můžete těšit z lukrativní adresy v Praze 1, 2, 3, nebo 9 – tam bude zapsáno sídlo vašeho podnikání. Tato nejlevnější varianta virtuální kanceláře slouží jako kontaktní adresa, tedy jako vaše sídlo firmy.

Nadefinujte si virtuální kancelář podle vašich představ

Pro ty klienty, kteří si chtějí všechny služby virtuální kanceláře vyladit k obrazu svému je připraven všestranný konfigurátor nazývaný moje PROFI, díky kterému si můžete zvolit jen ty služby, které opravdu potřebujete a také využijete.

Bližší informace o konkrétních podmínkách virtuální kanceláře v Praze 1, 2, 3 a 9 získáte na bezplatné zákaznické lince 800 880 110, nebo na webových stránkách www.profi-kancelar.cz/cenik-virtualni-kancelar-sidlo-firmy

Starší články Novější články