Rozhovor o operativním leasingu s Bc. Tomášem Uhlířem, Sales Managerem oddělení CAR & OPERATE společnosti VB Leasing CZ, spol. s r.o.

Jak dlouho působí vaše společnost v ČR a kolik vozů v současné době spravujete či financujete?

Společnost VB Leasing CZ, spol. s r.o. působí v oblasti financování již více jak sedmnáct let a dlouhodobě patří mezi nejsilnější a nejstabilnější univerzální leasingové společnosti u nás. Celkový počet osobních a užitkových vozidel financovaných prostřednictvím některého z našich produktů se v současné době pohybuje zhruba kolem šesti a půl tisíce a my se snažíme, aby počet vozidel, na která poskytujeme financování, a s nimi i počet našich spokojených zákazníků, stále rostl.

 

Jaké varianty operativního leasingu nabízíte a chystáte na poli poskytování operativního leasingu nějaké novinky či nové produkty?

VB Leasing poskytuje v oblasti operativního leasingu plnou škálu produktů. Naše produktové portfolio začíná u prostých forem operativního leasingu, kdy má zákazník zájem v zásadě jen o finanční službu až po produkt full servis leasing, kde zajišťujeme pro zákazníka veškeré služby spojené s provozem vozidla.
V současné době připravujeme nový produkt, který by se měl týkat především rozšíření možností při obměně vozových parků zákazníků na začátku vztahu.

 

Na jakých hlavních pilířích stojí nabídka VB Leasingu?

Spolehlivost, flexibilita, univerzálnost, lidský přístup.

 

Jaké jsou trendy v oblasti operativního leasingu a kam směřuje zájem českých zákazníků?

Trendem, který v současné době pozorujeme, je zvýšený zájem o operativní leasing s vybranými službami, resp. s určitým omezeným nebo specifickým rozsahem služeb. Vzhledem k tomu, že se zvyšuje počet zákazníků, kteří už s operativním leasingem a provozem vozidel v operativním leasingu mají nějakou zkušenost, tak si dnes takoví zákazníci více vybírají služby, které chtějí do splátek zahrnout. S tím jdou také ruku v ruce jejich vyšší nároky právě na rozsah jednotlivých služeb a flexibilitu poskytovatele operativního leasingu jim v rámci svých možností vyhovět.
Samozřejmým evergreenem je v dnešní době stále se stupňující tlak zákazníků na cenu a s ním i na společnosti poskytující služby v oblasti operativního leasingu. V této souvislosti, bych rád zmínil, že silná konkurence je v zásadě velmi dobrá věc, protože z podstaty tlačí vývoj dopředu a má za následek zlepšování cen pro zákazníka, efektivní selekci požadovaných služeb, zvyšování jejich kvality a vývoj produktů nových. Oproti tomu jít cestou nezodpovědných kroků, operováním nesmyslně vysokými netržními zůstatkovými hodnotami, podnákladovými úrokovými sazbami a podhodnocenými cenami služeb, které v konečném důsledku vedou ke snižování kvality poskytovaných služeb v budoucnu, je z dlouhodobého pohledu, zvláště v oblasti operativního leasingu jako produktu primárně založeném na dlouhodobých korektních vztazích, neudržitelný stav.

 

Naše společnost se v tomto ohledu chová velmi zodpovědně. Snažíme se zákazníkům poskytnout co nejvíce relevantních informací a vytvořit si s našimi zákazníky trvalý partnerský vztah založený na důvěře a na poskytování kvalitní služby za dobrou cenu tak, abychom mohli naše služby dále rozvíjet a poskytovat je ve stejné nebo stále lepší kvalitě.

 

Kde pozorujete v České republice z tohoto pohledu největší potenciál?

My spatřujeme naši největší příležitost u společností s menšími až středními vozovými parky, kde cítíme velký potenciál ke změně jejich náhledu na klasické modely financování a vysvětlení výhod užívání vozidel oproti jejich vlastnění, a to jak z hlediska daňového a nákladového, tak z hlediska komfortu poskytovaných služeb.

 

Vychází zájem o služby operativního leasingu v ČR primárně od mezinárodních či nadnárodních společností nebo po něm již sahají i ryze české společnosti? Pro jaké firmy je tato služba ideální?

Co do složení zákazníků, kteří využívají operativní leasing, stále výrazně převažují společnosti s nějakou formou zahraniční účasti. To je dáno především dlouhodobější zkušeností zahraničních firem na poli financování obecně a operativního leasingu především a také významně vyšším podílem operativního leasingu na financování vozidel do 3,5 t na zahraničních trzích. Nicméně nutno dodat, že počet českých společností, které mění své zavedené zvyky a hledají nové možnosti, jak si stabilizovat náklady, resp. možnosti, jak snížit TCO v jednotlivých oblastech, stále stoupá.

Co se týče druhé části otázky, tak operativní leasing je hodně široký pojem a existuje také mnoho jeho variant a kombinací poskytovaných služeb. Při posuzování o vhodnosti či nevhodnosti nasazení určitého produktu z oblasti operativního leasingu u konkrétního zákazníka záleží na velkém množství parametrů, na situaci v jaké se zákazník nachází, na jeho očekáváních, na tom, co ho vlastně tíží a jaký problém řeší, v jaké fázi vývoje vlastní společnosti je zákazník sám, na jeho zkušenostech a preferencích a na dalších faktorech, které jsou pro každého zákazníka individuální. Nicméně obecně se dá říci, že operativní leasing může být vhodný pro každého. Je to do značné míry otázka volby mezi vlastnictvím a užíváním předmětu. V podstatě jde o to, zda mně jako zákazníkovi jde o nákup vozidla a jeho následné vlastnictví, kdy řeším pak jen finanční zdroje, ze kterých budu nákup financovat, nebo mi jde o jeho užívání po dobu, která mi vyhovuje, protože apriori počítám s tím, že po uplynutí dané doby chci vozidlo vrátit a užívat zase vozidlo nové a dále v této souvislosti vlastně už jen řeším, jestli chci nebo nechci mít po celou dobu náklady na vozidlo v co největší možné míře fixované a predikovatelné.

Na zahraničních trzích je také naprosto běžné poskytování operativního leasingu i soukromým osobám, které pak rády plně využívají přidané hodnoty full servis leasingu, nicméně k tomuto takřka ideálnímu stavu máme u nás (i díky příliš přísným zákonným normám týkajících se spotřebitelů, které jdou v některých oblastech nad rámec unijních předpisů) ještě hodně daleko.

 

Jaký je současný podíl operativního leasingu na trhu financování firemních vozidel a jaký trend odhadujete do příštích let? A jak odhadujete vlastní vývoj firemního vozového parku v ČR?

U všech poměrových ukazatelů ve vztahu k jejich vypovídací hodnotě vždy velmi záleží, co k čemu vlastně vztáhneme. Finanční leasing firemních osobních vozidel je dlouhodobě díky ztrátě daňové výhodnosti na ústupu a dnes se pomocí finančního leasingu financuje už jen velmi malá část firemních vozidel. Značná část konzervativně a tradičně uvažujících zákazníků tedy přešla k úvěrovému typu financování, kdy jich část využívá produktů nebankovních institucí, část využívá některý z bankovních produktů a část jde cestou využití vlastních finančních zdrojů. Další významná část se pak rozhodla nebo se právě rozhoduje pro změnu směrem k nějaké formě operativního leasingu.

Pokud bych měl nějakým způsobem kvantifikovat výše popsané, cenným a kvalitním zdrojem dat jsou statistické údaje ČLFA, které ovšem postihují jen určitou byť významnou část trhu a mohou být tedy mírně zkreslené i vzhledem k absenci dat bankovních institucí a absenci dat o poměru využití bankovního financování k financování z vlastních zdrojů v oboru financování firemních vozidel.

V roce 2011 poskytli členové ČLFA svým klientům v oblasti nových firemních OA a LUV financování v celkové výši vstupního dluhu 23 421,99 mil. Kč, z toho finančním leasingem bylo profinancováno 2 491,66 mil Kč (10,64 %) operativním leasingem 8 456,08 mil. Kč (36,10 %) a úvěrem 12 474,25 mil. Kč (53,26 %). Z výše uvedeného je patrné, že majoritní podíl firemních vozidel je financován účelovými úvěry a že operativní leasing už zaujímá velmi významné postavení na poli financování firemních vozidel. Pokud se podíváme na srovnatelné údaje za první polovinu roku 2012, dostaneme se k částkám 11 175,84 mil Kč celkového vstupního dluhu, z toho finanční leasing 1 038,93 mil Kč (9,30 %), operativní leasing 4 255,92 mil Kč (38,08 %) a podnikatelské úvěry 5 880,99 mil. Kč (52,62 %). Z toho je patrné, že úvěr se drží v úzkém a poměrně stabilním pásu a operativní leasing posiluje stále ještě na úkor finančního leasingu. Nicméně údaje z poloviny roku mohou mít lehce zkreslující charakter, protože nejsilnějším a rozhodujícím obdobím bývá konec roku, kdy se preference zákazníků projeví naplno.

 

Jaké jsou podle vašich zkušeností hlavní výhody a naopak nedostatky českých vozových parků?

Na tuto otázku nemám jednoznačnou odpověď. Existují velké rozdíly mezi jednotlivými vozovými parky i srovnatelného typu a co je typické v jednom fleetu se v jiném nemusí objevit. Spíš bych poukázal na to, s čím se v naší praxi potkáváme. Jednou z věcí, která je poměrně častá, je, že zákazník špatně odhadne nájezd vozidla, resp. při pořízení většího počtu stejných vozidel uvede jeden nájezd, ale fakticky se pak nájezdy na jednotlivých vozidlech výrazně liší. V určitých případech tohoto typu je potom potřeba sáhnout k ne vždy vítanému kroku rekalkulace, která je však pro klienta v konečném důsledku výhodnější, protože se náklady za zvýšený nájezd lépe rozprostřou v čase a zákazník nemusí čelit nepříjemné dofakturaci za vícekilometry po vrácení vozidla.

Popsaná situace je samozřejmě jen jednou z mnoha, které v našem běžném provozu řešíme, nicméně dostatečně ilustruje stav, který je v případě operativního leasingu se službami typický, a to že jde o dlouhodobý vztah, kdy dochází ke komunikaci mezi stranami v průběhu jeho trvání. My razíme myšlenku, že kvalitní a pravidelná komunikace se zákazníkem je v případě poskytování služeb v oblasti financování vozidel naprosto zásadní a jako společnost se snažíme o budování dlouhodobých, stabilních, vzájemně se obohacujících vztahů s našimi zákazníky. V rámci těchto vztahů se pak snažíme nabídnout řešení, která zákazníkům nejvíce vyhovují, a tak jak se vyvíjí naši zákazníci, vyvíjíme se s nimi i my a naše produkty. Naší základní snahou je trvalá oboustranně prospěšná spolupráce založená na kvalitě poskytovaných služeb, finančně solidní nabídce, lidském přístupu a vstřícnosti k zákazníkům.