Český kynologický svaz je sportovním a zájmovým sdružením občanů. Základní starostí svazu je prostřednictvím svých orgánů a členů zabezpečovat a provádět řádným způsobem kynologickou činnost. Veškerá provozovaná kynologie musí být v souladu se všemi principy a normami Mezinárodní kynologické federace FCI.

Činnost svazu

Hlavní činností představuje organizace a řízení sportovního výcviku psů a jejich chovu. Dohlíží rovněž na jejich správné provádění, financuje a kontroluje hospodaření členů, zajišťuje administrativní činnosti, reprezentaci a propagaci výsledků.

Svaz vede plemennou knihu, vydává národní soutěžní a zkušebních řády, pořádá chovatelské a výcvikové akce psů. Rovněž organizuje školení a zkoušky rozhodčích a figurantů. Jedná se tedy o velice významnou organizaci na poli kynologie.

Jak se stát členem

Řádným členem svazu může být osoba starší 15ti let, prostřednictvím vstupu do základní kynologické organizace. Tato má širokou základnu, každý potenciální člen si tak může vybrat vhodnou kynologickou organizaci v blízkosti svého bydliště.

Kolektivní člen je dalším typem členství, kterým však může být pouze právnická osoba, tj. různé chovatelské kluby a kynologická sdružení.

Plemenná kniha a průkazy původu

Každý z nás již někdy slyšel pojem „papírový pes.“ Plemenná kniha je jakousi obdobou matričního úřadu pro psy, kde může majitel obdržet patřičné dokumenty, dokládající původ jeho psa. Každé štěně má navždy přiděleno konkrétní číslo, které musí být zřetelně vytetováno v levém uchu.

Dle tohoto jedinečného čísla lze snadno identifikovat konkrétního psa, jelikož je zapsáno i v jeho průkazu původu. Český kynologický svaz vede plemennou knihu, vydává průkazy původu psů a registruje chovné jedince. Vše jednoduše a pod jednou střechou.

Zkoušky psů a osob

Pokud si přejete nejlépe ověřit schopnosti svého psa, je vhodné se s ním účastnit zkoušek. Těchto je velké množství, s různým zaměřením. Podle dosažených stupňů se hodnotí celkové schopnosti konkrétního psa.

Základními disciplínami ve výše uvedených zkouškách bývá základní poslušnost, obrana, vlastní stopa, cizí stopa, speciální cviky, skupinové cviky, hlídání předmětu, atd. Všechny zkoušky podléhají zkušebním řádům.

Svaz zabezpečuje vydávání národních soutěžních a zkušebních řádů. Rovněž je v jeho kompetenci kromě zmíněných klání pro psy i organizace školení a zkoušek rozhodčích, figurantů a kladečů. Potenciální zájemci naleznou potřebné informace na internetových stránkách svazu. Rovněž jsou zde k nahlédnutí jmenné seznamy již takto proškolených osob.

Kynologické akce

Český kynologický svaz zabezpečuje a organizuje značné množství chovatelských a výcvikových akcí psů. Jedná se o již zmíněné výkonnostní zkoušky, ale i různé výběrové soutěže psů, mistrovství a výstavy.

Mezi nejprestižnější akce patří Mezinárodní výstava psů Prague Expo Dog, pořádaná pod záštitou Mezinárodní kynologické federace FEC. Bližší informace o nadcházejících i prošlých kynologických akcích, naleznete na našich internetových stránkách svazu.

Závěrem

Z výše uvedeného vyplývá, že český kynologický svaz zastává důležité místo v oblasti české kynologie. Jeho široká členská základná dává prostor k realizaci značnému množství členů. Je právem každého člena, obracet se na svaz s různými žádostmi a využívat tak jeho podporu.

Rovněž svaz má právo kontrolovat a řídit činnost svých členů. Důsledná kontrola a respektování principů a norem Mezinárodní kynologické federace FCI, jsou zárukou korektního provádění kynologie, která přináší radost a potěšení jak psům, tak jejich majitelům.