Vklad společníka ve výši 1,- Kč. Sen každého začínajícího podnikatele nebo negativní vizitka? Řešením v roce 2014 stále mohou být ready-made společnosti.

Nově vzniklý zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále též „ZOK“), který vstupuje v účinnost od 1. 1. 2014 obsahuje řadu překvapivých ustanovení, jež se bezpochyby dotknou většiny podnikatelských subjektů. Následující text se zaměřuje převážně na novinky týkající se vkladové povinnosti, základního kapitálu a jejich vlivu na zakládání společností po novém roce. Rovněž však nelze opomenout nástup nové legislativy v podobě zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“), jenž vnáší nejistotu do soukromoprávních vztahů. Vyhnout se zdlouhavému studiu předpisů a opakovanému navštěvování úřadů lze poměrně jednoduše. Stačí investovat do již založených společností nebo využít služeb virtuálního sídla.

Základní kapitál není potřeba. Skutečně?

Jednou z prokazatelně nejzásadnějších změn, která čeká podnikatele, (zejména ty budoucí) je možnost založení společnosti s ručením omezeným s minimální výši vkladu v částce jedné koruny české. V případě jediného společníka tedy bude základní kapitál potřebný k založení společnosti představovat stejnou hodnotu. Současně dodejme, že ustanovení § 142 odst. 1 zákona o obchodních korporacích rovněž připouští odlišné stanovení výše vkladu společníka určené společenskou smlouvou. Poněkud kuriózně pak s ohledem na řečené vyznívá ustanovení § 150 odst. 1 ZOK umožňující splnění vkladové povinnosti společníka ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou, nejpozději však do pěti let ode dne vzniku společnosti (či převzetí vkladové povinnosti).

Zákonodárce si tímto způsobem slibuje zpřístupnění možnosti podnikání a současné odbourání bariér vstupu do podnikání. Faktem nicméně zůstává, že údaj týkající se základního kapitálu, potažmo výše vkladu, je veřejně přístupný v obchodním rejstříku. Potenciální obchodní partneři se tak mohou snadno přesvědčit o jejich výši a v návaznosti si utvořit představu o spolehlivosti či kredibilitě konkrétního podnikatele. V době ekonomické nestability se řada obchodních projektů orientuje na bezpečné a prověřené spolupráce, které nepřinášejí riziko pro fungování společnosti. Je tedy záhodno zdůraznit, že postavení nově vznikajících společností s ručením omezeným se základním kapitálem jedné koruny české bude problematické z důvodu nedostatečného majetkového zajištění vlastníka. Pro srovnání tak společnosti stávající se splaceným základním kapitálem 200.000,- Kč působí na trhu jistějším a spolehlivějším dojmem než jejich kapitálově slabší kolegové.

Virtuální sídlo  

Zakoupením již existující společnosti (ready-made společnosti) však možnosti zjednodušení vstupu do podnikání zdaleka nekončí. Povinnou náležitostí při zápisu do obchodního rejstříku je dle ustanovení § 35 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, mimo jiné i sídlo právnické osoby (od 1. 1. 2014 jde o § 136 odst. 2 NOZ), popř. místo podnikání fyzické osoby. Není třeba zdůrazňovat nákladnost fyzického provozu kanceláře. V mnohých případech zároveň podnikatelé prostory kanceláře plně nevyužijí nebo vůbec nepotřebují. Ideální východisko s minimálními náklady na provoz pak pro tyto případy zajišťuje využití služeb virtuálního sídla. Kromě zmíněných finančních aspektů lze za další pozitivum virtuálního sídla označit menší pravděpodobnost kontroly ze strany státní správy. Virtuální sídla bývají zpravidla zřizována ve větších městech, na které připadá výraznější množství podnikatelských subjektů. Z toho důvodu se také snižují počty kontrol prováděné např. finančními úřady. Zdůrazněme také, že sídlo v hlavním městě či některém z krajských měst garantuje prestiž adresy společnosti, které se odrazí v obchodní spolupráci.

Jde-li o praktičtější stránku věci, služby virtuálního sídla mohou zahrnovat i příjem pošty a jeho následné přeposílání, správu emailové schránky či telefonických hovorů, v rozšířených verzích rovněž služby recepce a kompletního kancelářského servisu.

I přesto, že rok 2014 bude v důsledku legislativních změn provázet nejistota, vstup do podnikání lze řešit komfortním, profesionálním a především bezproblémovým způsobem – zakoupením ready-made společnosti nebo využitím služby virtuálního sídla.