Obecně se radonový průzkum a měření provádí v případě, pokud je podezření na zvýšenou koncentraci radonu. Toto měření se provádí zejména u stavebních pozemků před výstavbou, budov, stavebních materiálů a vodě.

Co je to radon?

Radon je vzácný radioaktivní plyn, který se nachází v horninách a díky svým fyzikálním vlastnostem snadno proniká do budov. Radon se měří tzv. dozimetry a udává se v Becquerelech na metr krychlový (Bq/m3).

Hodnoty radonu:

  • do 200 Bq/m3 jsou normální, v ČR je průměrná hodnota kolem 118 Bq/m3
  • mezi 200 – 400 Bq/m3 jsou přijatelné,
  • 400 – 700 Bq/m3 jsou zvýšené, při těchto hodnotách se doporučují jednoduchá opatření jako větrání nebo ventilace,
  • 700 – 1500 Bq/m3 – při těchto hodnotách se vyžaduje složitější opatření (např. stavební úpravy či nucená ventilace).
  • vyšší než 4000 Bq/m3 – při těchto hodnotách by měl být vyloučen jakýkoliv pobyt osob.

Účinky radonu

Jak již bylo výše zmíněno, tak je radon radioaktivní a ve vysokých koncentracích zdraví škodlivý, neboť působí karcinogenně. Vdechováním radonu se zvyšuje riziko onemocnění rakovinou plic. Po kouření je druhou nejčastější příčinou tohoto onemocnění.

Zdroje radonu

Zdroj radonu může být různý. Může to být především podloží budovy či stavební materiál. Radon se však může uvolňovat i z podzemní vody dodávané do budovy. Dodání závadného stavebního materiálu je nepravděpodobné, neboť stavební firmy musí své materiály neustále testovat. Jiná situace je však v případě starších staveb, jelikož dříve byly některé stavební materiály vyráběné z materiálu se zvýšeným obsahem uranu.

Proč se provádí měření?

Měření radonu se provádí, protože je radon radioaktivní a tedy je zdraví škodlivý. Pokud je koncentrace radonu příliš vysoká, podílí se na radiační zátěži obyvatelstva a zvyšuje tak pravděpodobnost vzniku rakoviny plic.

Jak se provádí měření?

Měření se provádí:

  • na stavebním pozemku,
  • v budovách,
  • ve vodě nebo stavebních materiálech.

Měření radonu na stavebním pozemku

Měření radonu u stavebního pozemku se provádí povinně vždy před výstavbou nového objektu. Toto měření probíhá tak, že se po zavedení odběrových tyčí do hloubky cca 0,8 m odebere půdní vzduch, který se následně měří a vyhodnocuje v laboratoři.

Měření obsahu radonu v ovzduší budovy

Měření radonu v ovzduší budovy se uskutečňuje po dobu jednoho týdne pouze u obytných prostorů, které nekomunikují s venkovním prostorem. Měření radonu se nejčastěji provádí u přízemních bytů v novostavbách či stávajících nemovitostech. Pokud dojde ke zjištění zvýšené koncentrace radonu, provádí se další šetření, které spočívá v měření buď ročních, nebo týdenních průměrných hodnot.

Měření radonu u stavebích materiálů a vody

Radon se také měří ve vodě a stavebních materiálech a to tak, že se odeberou příslušné vzorky, které jsou poté vyhodnocovány v laboratoři. Po důkladném průzkumu a měření lze stanovit rozumná protiradonová opatření.

Mezi firmy, které se zabývají měřením radonu  pro Cheb, patří např. RADON STAV, s.r.o., Radon Index, RADONtest s.r.o., AZ-radon s.r.o. aj.