Před koupí nového vozidla je nutné rozmyslet si, jakou formou si nový automobil pořídíte. Na výběr máte několik variant, přičemž každá z nich skrývá různé výhody a nevýhody. Můžete zvolit koupi za hotové, na úvěr nebo pořídit si auto na leasing. My se zaměříme na poslední variantu.

Koupě na leasing

Základní charakteristikou a rozdílem oproti ostatním formám nákupu je u leasingu skutečnost, že na vás hned nepřechází vlastnické právo. Po dobu leasingu jste jako obstaravatel automobilu pouze v postavení nájemce.

Leasing na auto je výhodný především pro podnikatele. Pokud nemáte dostatek finančních prostředků, je to způsob, jak si rychle pořídit nový nebo ojetý vůz. Oproti pořízení automobilu na úvěr patří mezi výhodu leasingu to, že koupě automobilu nevede z účetního hlediska k zadlužení společnosti. Leasingová společnost totiž za vás zaplatí většinu z kupní ceny, pouze tzv. akontaci (10%) zaplatíte vy.

Půjčenou částku pak splácíte dle předem sjednaného splátkového kalendáře. Výhodou leasingu jsou také neměnné podmínky splácení po celou dobu trvání leasingové smlouvy s předem daným úrokem a po sjednanou dobu určitou. Po skončení splácení a zaplacení odkupní ceny se následně stanete majitelem vozidla.

K nevýhodám leasingu patří zejména skutečnost, že během splácení jako nájemce nejste oprávněn s automobilem libovolně nakládat. Ke všem úpravám apod. potřebuje souhlasu pronajímatele.

Druhy leasingu

Rozlišujeme dva základní druhy leasingu – finanční a operativní. U finančního leasingu jde o pronájem vozidla, kdy nájemce po skončení splácení odkoupí vozidlo do svého vlastnictví, kdežto po skončení operativního leasingu dochází k návratu najetého automobilu zpět pronajímateli.

Leasing po účetní a daňové stránce

Účetní a daňové řešení leasingu se liší podle zvolené formy pořízení, rozdíly jsou v daňovém posouzení finančního a operativního leasingu.

Všeobecně mezi podmínky pro daňovou uznatelnost patří časového rozlišení první zvýšené částky, dále podmínka doby nájmu alespoň 54 měsíců. Po ukončení doby nájmu by měl bezprostředně následovat převod vlastnických práv na nájemce, nesmí zde vzniknout časová prodleva. Další podmínkou je, že kupní cena automobilu nesmí být vyšší než zůstatková cena vypočtená z pořizovací ceny vozidla, kterou by měl automobil při rovnoměrném způsobu odpisování k datu prodeje.

Daňová a účetní problematika leasingu je poměrně komplikovaná, a proto pokud se rozhode pořídit si auto na leasing, je vhodné vyhledat spolupráci daňového poradce.